دور سینه: 109

قد لباس 85              

ملزومات: 9 کلا ف 100 گرمی

       میل: شماره 4.5  -5 

(دانه ها بر حسب هر 17 دانه 10 سانت گفته شده)پشت:

138 دانه سر انداخته و بصورت 6 دانه رو+1زیر تا انتهای رج ببافید. بافت بصورت تکرار بافی تا 13 سانت ادامه یافته بعد در 1رج10 دانه باید کم شود. به این ترتیب که 7 دانه ببافید ودانه 8و9 را از رو یکی کنید و سپس 12 دانه بافته و دانه 13و14 را با هم از رو یکی کنید وهر 12 دانه که بافتید 2 دانه با هم از رو کور میشوند.(دانه ها میشوند 128 دانه)

بافت را 12 سانت دیگر ادامه داده ومجددا در 1رج 10 دانه دیگر کم کنید. ا لبته این بار از قسمتهایی که 6 دانه رو بافت هستند دانه کم میکنید.از ستون 6 دانه روی اول 2 دانه با هم از رو یکی میشودو بعد هر 10 دانه که ببافید 2 دانه را با هم از رو یکی کنید.از تمام قسمتهایی که 6 دانه رو داشتند یک دانه کم شده است .(کل دانه ها 118 میشود) 12سانت دیگر ببافید و مجددا مانند سری اول از همان قسمتهایی که سری اول دانه کم کردید , دانه کم کنید تا 10 دانه دیگر از کل دانه ها کم شود. (108 دانه)

9سانت دیگر ببافید و این بار مانند مرحله سوم ازهمان قسمتهایی دانه کم کنید که در مرحله دوم کم کرده بودید. 10دانه دیگر کم شود و تمام قسمتهایی که در شروع بافت 6دانه رو بودند دراین مرحله تبدیل به 4 دانه رو شده اند(کل دانه ها 98 دانه میشود)

در این مرحله رج پشت همه دانه ها را از رو ببافید دررج روی لباس طبق نقشه (آ ) ببافید نقشه این بافت 12 مرتبه در یک رج تکرار میشود. این طرح را 9 سانت ببافید و بعد در اخرین رج(رج پشت لباس) از کل دانه ها 8 دانه کم کنید( تقریبا هر 10 دانه که بافته شد 1 دانه کور کنید)

واز رج روی لباس طبق نقشه (بی 1 ) وبا استفاده از راهنمای نقشه بافت را از نقطه ( بی ) روی نقشه شروع کنید دانه اول را گرفته وبعد از نقطه ( بی) نقشه شروع کنید (20دانه)

نقشه را تا نقطه ( سی) ببافید و بعد 44 دانه کل نقشه را البته بدون دانه های کناری را یکبار ببافید و مجددا برگشته اول نقشه ( البته بدون دانه کناری) و تا نقطه (بی)میبافید.

طبق نقشه بافت را تا11 سانت ادامه داده و در این مرحله برای کور کردن حلقه به این ترتیب :3 +2+2+1+1+1+1 دانه از هر طرف کور کنید.

با 68 دانه  باقی مانده بافت را ادامه داده تا قد حلقه 20 سانت شود.

برای کور کردن سرشانه ابتدا 10 دانه کور کرده وبقیه دانه ها تا انتها بافته و رج پشت 10 دانه کور کرده و بقیه دانه ها را ببافید.

رج روی لباس 11 دانه کورکرده و بقیه دانه ها را بافته و رج پشت 11 دانه کور کرده و بقیه را نگه میداریم ( برای بافت برگردان یقه از دانه ها ی باقی مانده استفاده میکنید).

پیش سمت راست:

67 دانه سر انداخته ومانند طرح پشت بافت را شروع میکنید ودر 4 مرحله و هر مرحله 5 دانه از قسمتهای رو بافی باید کم شود تا دانه ها 47 دانه شود. رج پشت را از رو ببافید و دانه وسط را کور کنید تا دانه ها 46 تا شود. از رج روی لباس طبق نقشه(آ) 9 سانت ببافید و بعد از 9 سانت در رج پشت در 1 رج 4 دانه کور کنید.(42 دانه)  از رج روی لباس طبق نقشه( بی 1) ببافید. از علا مت (آ) بافت را شروع کرده تا علا مت (سی) بافت را طبق نقشه تا 11 سانت ادامه دهید. برای کور حلقه به این ترتیب:4-3-2-1-1دانه از سمت پهلو کور میشود. بقیه دانه ها (31 دانه) را طبق نقشه ادامه داده . 12 سانت که بافتید برای گودی یقه پیش در هر رج که به سمت یقه می بافید به ترتیب : 4-3-2-1 دانه کنار گذاشته و21 دانه باقی را ببافید تا قد حلقه به 20 سانت برسد. سپس برای کور سر شانه ابتدا 10 دانه کور کرده و 11 دانه باقی را ببافید. رج روی لباس را بافته و در رج پشت 11 دانه را کور کنید.

پیش سمت چپ:

سمت چپ پیش را هم قرینه سمت راست ببا فید.

آستین:

66 دانه سر انداخته رج اول را از رو ببافید و رج بعد دانه اول را گرفته وطبق نقشه ( سی )بافت را از نقطه ( آ تا بی ) ببافید. این بافت را 8 بار دیگر تکرار کنید و2 دانه آخر را از رو ببافید. بافت را 11 سانت ادامه دهید وبعد دررج پشت لباس 8 دانه کم کنید ( تقریبا هر 6 دانه که بافتید یک دانه کور کنید) 58 دانه میشود. از این رج طبق نقشه ( دی) بافت را ادامه دهید. البته 6 دانه اول را زیر ببافید و46 دانه را طبق نقشه(دی) و6 دانه آخر را هم زیر ببافید. این بافت را تا 12 سانت ادامه دهید سپس 1 دانه به اول رج و1دانه به آخر رج اضافه کنید.از این مرحله به بعد هر 4 سانت که بافتید 1 دانه به اول رج و 1دانه به آخر رج اضافه کنید. این بافت را ادامه داده تا 14 دانه به با فت اضافه شود.(72 دانه)

توجه: دانه های اضافه شده را بصورت ساده ببا فید

وقتی قد آستین به 53 سانت رسید برای کور حلقه آستین به ترتیب : 4-2-2-2-1 دانه از هر طرف کم کنید و بعد

 2 رج ببافید.

1دانه از اول رج و 1دانه از اول رج بعدی کور کنید.

2رج ببافید.

2دانه از اول رج و 2دانه از اول رج بعدی کور کنید.

2رج ببافید.

3دانه از اول رج و3دانه از اول رج بعد کور کنید.

2رج ببافید.

3دانه از اول رج و3 دانه از اول رج بعد کور کنید.

2رج ببافید.

4دانه از اول رج و4دانه از اول رج بعد کور کنید.

4دانه دیگر از اول رج و4 دانه از اول رج بعد کور کنید.

16 دانه باقی را در رج بعدی کور کنید.

آستین دوم را هم به همین تر تیب ببافید.

سجاف سمت راست:

ازلبه پایین سمت روی لباس دانه میگیریم به این ترتیب که از اولین دانه 2دانه گرفته , از دانه بعدی 1دانه و دانه بعدی هم 1دانه و مجددا از دانه بعدی 2 دانه میگیریم.(دانه  لبه بافت که بصورت زنجیر میبینید هر زنجیره 1دانه به حساب میاید) تقریبا 130تا 140 دانه گرفته میشود رج پشت لباس همه دانه ها را از رو ببافید و رج روی لباس طبق نقشه( دی 2) شروع به بافت میکنیم.

رج اول بافت: از دانه کناری شروع کرده 1دانه رو و بعد از علامت ( آ تا بی) بافته و این قسمت را تکرار کنید و دانه های آخر را میتوانید فاصله ( بی تا دی ) را ببافید . 12 رج نقشه را بافته وسجاف را کور کنید. (*توجه: در رج 5 نقشه این علا مت به معنی جادگمه میباشد. 2 دانه را کورکرده  و یک ژته بزنید *)

سجاف سمت چپ لباس را هم به همین ترتیب بافته .البته از نفشه ( ایی 1) استفاده کنید و چون در این قسمت برای گرفتن دانه از سمت یقه به پایین دانه گرفته میشود (روی لباس ) رج پشت را رو بافی کنید و از روی لباس اول دانه کناری را گرفته و از علامت (سی) شروع به بافت کرده تا علا مت (بی ) و بعد فاصله بین ( آ و بی) را مرتب تکرار کرده تا دانه های آخر که از( بی ) تا انتهای نقشه را ببافید. رج نقشه را بافته و سجا ف را کور کنید

یقه:

برای بافت بر گردان یقه درز سرشانه ها را بدوزید. دانه های یقه پیش و پشت و پیش دوم را از روی لباس وارد میل کرده و از لبه سجاف بافته شده شروع به دانه گرفتن کرده (تقریبا 16 دانه). دانه های یقه را بافته 10 دانه . البته فاصله بین دانه ها را کور می کنید.لبه کناری یقه پیش را هم دانه گرفته (تقریبا 10 دانه)  , دانه های یقه پشت 26 دانه و کناره یقه پیش دوم (تقریبا 10 دانه) را هم گرفته, 10 دانه یقه را بافته و لبه سجاف بافته شده را هم تا لبه سجاف دانه می گیرید .(تقریبا 16 دانه)  , کلا 98 دانه.

طبق نقشه ( اف) با فت یقه را شروع کرده البته 7 دانه از دانه هایی که از لبه سجاف گرفته شده را بصورت کشباف 2زیر+2رو ببافید و بعد نقشه ( اف)را شروع کنید و نقشه را 7 بار تکرار کنید .7دانه آخر را هم کشباف 2زیر+2رو ببافید. بافت را 19 سانت ادامه دهید. و دانه ها را طبق با فت کور کنید.

درز های پهلو و آستین را دو خته , حلقه آستین را دوخته (دوخت بخیه) و با دوخت دگمه مانتو را کامل کنید.

 هنرکده آریانا منصوره یاوری لباس زنانه مانتو بافت دو میل

ارسال شده در مورخه : چهارشنبه، 16 مهر ماه، 1393 توسط admin  پرینت

مرتبط باموضوع :

 بلوز یقه کرواتی  [ چهارشنبه، 8 خرداد ماه، 1392 ] 5127 مشاهده
 حاشیه  [ پنجشنبه، 29 آبان ماه، 1393 ] 1342 مشاهده
 پانج زنانه  [ پنجشنبه، 19 مرداد ماه، 1391 ] 4014 مشاهده
 بلوز توری  [ شنبه، 23 شهريور ماه، 1392 ] 3558 مشاهده
 طرح توری لباس  [ شنبه، 1 اسفند ماه، 1394 ] 1349 مشاهده
 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نام شما (ضروری): 
ایمیل شما (ضروری): 
نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]
امتیاز دهی به مطلب

انتخاب ها

 فایل پی دی اف فایل پی دی اف

 گرفتن پرينت از اين مطلب گرفتن پرينت از اين مطلب

 ارسال به دوستان ارسال به دوستان

 گزارش این پست به مدیر سایت گزارش این پست به مدیر سایت


اشتراک گذاري مطلب