ملزومات:

7 کلاف 100 گرمی

میل شماره ی 4.5 یا 5

پشت:

86 دانه سر انداخته  و شروع بافت با 2 دانه از رو  و 4 دانه از زیر تا آخرین دانه.رج های پشت همانطور که می بینیم می بافیم.

رج سوم: 2 دانه رو و 4 دانه زیر را پیچ چپ به راست 4 تایی می بافیم. این بافت را تا انتها ادامه میدهیم. (برای بافت پیچ 4 تایی مراجعه شود به آموزش بافت ) رج پشت بافته و رج رو مجددا  طرح پیچ را می بافیم. وقتی 5 سانتی متر کشباف طرح دار را بافتیم طرح پشت را شروع می کنیم. رج روی لباس 16 دانه از زیر+2 دانه رو +4 دانه زیر+2 دانه رو+4 دانه زیر+2 دانه  رو+26 دانه زیر+2 دانه رو+ 4 دانه زیر+ 2 دانه رو+ 4 دانه زیر+ 2 دانه رو+ 16 دانه زیر .رج های پشت دانه همانطور که دیده می شود بافته می شود.بعد از بافت 4 رج در رج پنجم , 4 دانه هایی که از زیر بافتیم را یک پیچ چپ به راست  مانند پیچ کشباف  می بافیم.و این بافت ادامه  پیدا میکند تا قد لباس به 34 سانتی متر برسد.

                                                     حلقه آستین :

برای گودی حلقه به ترتیب 3 دانه +2 دانه +1 دانه +1 دانه در هر طرف کور میکنیم.بعد از کور کردن دانه های حلقه دو خط رکن(ابری) می بافیم. بافت ساده بافی را ادامه می دهیم تا دو رج آخر

سر شانه:

کل دانه ها را به این ترتیب تقسیم می کنیم:

20 دانه سر شانه سمت راست+ 32 دانه یقه ی پشت+ 20 دانه سر شانه سمت چپ ابتدا 21 دانه می بافیم و همین 21 دانه را بر می گردیم و از لبه ی حلقه ی لباس 10 دانه از دانه های سر شانه را کور می کنیم و 10 دانه ی بعدی را می بافیم و دوباره بر میگردیم به سمت حلقه و این 10 دانه هم در رج بعدی کور می شود.(کور سر شانه ها همیشه باید از سمت حلقه به سمت یقه باشد)دانه های یقه را کنار گذاشته و 21 دانه قسمت آخر را می بافیم.(شروع بافت از کنار یقه می باشد) در رج برگشت 10 دانه کور می شود و 10 دانه ی بعدی را می بافیم و دوباره بر می گردیم و در رج بعد این 10 دانه هم کور میشود. دانه های یقه ی پشت کور نکرده باقی می ماند برای بافت کلاه لباس ((نکته در هر قسمت از سر شانه ها ما یک دانه از یقه را با آن می بافیم و در رج بعدی به یقه بر می گردانیم تا کنار گودی یقه زیبا تر بشود))

پیش:

92 دانه سر انداخته مانند پشت 5 سانتی متر کشباف طرح دار می بافیم.برای طرح جلوی لباس دانه ها به این صورت تقسیم می شود:

26 دانه از زیر+ 3 دانه از رو+ 34 دانه از زیر+ 3 دانه از رو+ 26 دانه از زیر این طرح را ادامه میدهیم تا 14 سانتی متر (رج های پشت تکرار بافی می باشد.) بعد 14 سانتی متر بافت ساده ی کناره ی لباس همانطور بافته می شود اما 34 دانه ی وسط لباس 2 خط رکن بافته می شود. بعد از این دو خط رکن باز قسمت های کناره ی لباس ساده بافته شده اما 34 دانه ی وسط به این صورت تقسیم می شود:

5 دانه زیر+ 1دانه رو+ 4 دانه زیر+ 1 دانه رو+ 12 دانه زیر+ 1دانه رو+ 4 دانه زیر+ 1دانه رو+5 دانه از زیر3  رج این بافت را ادامه دهید رو در رج 4 ام 4 دانه های زیر را یک پیچ می بافید.این حالت بافت ادامه پیدا میکند تا کل بافت به 34 سانتی متر برسد که ما حلقه آستین جلو را کور کنیم.

حلقه آستین :

ابتدا 3 دانه + 3 دانه + 2 دانه + 1 دانه کور میکنیم. بعد از کور دانه های حلقه آستین دو خط رکن می بافیم بعد 3 رج ساده بافی کرده و برای باز کردن سجاف دانه ها به 2 قسمت تقسیم می شود.از 37 دانه ی سمت راست 32 دانه را ساده بافته دانه ی 33 و 334 را مانند پیچ چپ به راست جابه جا کرده و با هم یکی میکنیم ( کور میکنیم) بعد 1 دانه زیر+ 1 دانه رو+1 دانه زیر میبافیم تا سجاف طرح کشباف داشته باشیم. (رج های پشت تکرار بافی) رج بعدی روی لباس مجددا  2 دانه مانده به کشباف سجاف یک کور مانند کور در رج قبل انجام می دهیم. این کار را 2 بار دیگر انجام می دهیم تا در کل 4 دانه کور شود و دانه ها 33 دانه شود و حالا بافت ساده همراه با کشباف سجاف را ادامه می دهیم تا قد حلقه ی لباس به 14 سانتی متر برسد و در این مرحله گودی یقه باز میشود.

برای گودی یقه:

ابتدا از سمت سجاف 4 دانه + 3 دانه + 3 دانه+ 2 دانه + 1 دانه کنار می گذاریم. (دانه های یقه کور نمی شود ) بعد 20 دانه ی باقی مانده را ساده می بافیم تا قد حلقه به اندازه ی حلقه ی پشت برسد. (20 سانتی متر) و دانه های سر شانه مانند سر شانه ی پشت در 2 نوبت کور می شود. سمت دیگر جلو را هم کاملا قرینه سمت راست می بافیم.

آستین:

50 دانه سر انداخته کشباف طرح دار تا 10 سانتی متر می بافیم. ساده بافی را با یک دانه اضافه کردن در اول کار شروع می کنیم:

12 دانه زیر+ 2 دانه رو+ 4 دانه زیر+ 2 دانه رو+ 10 دانه زیر+ 2 دانه رو+ 4 دانه زیر+ 2 دانه  رو+ 12 دانه زیر و 1 دانه هم در آخر کار اضافه می کنیم این بافت را ادامه می دهیم و هر 4 رج  / 4 دانه از زیر را بصورت پیچ چپ به راست می بافیم.

 گشادی آستین :

ابتدا هر 4 رج 1 دانه به هر سمت آستین  اضافه کنیم تا 3 بار بعد هر 8  رج 1 دانه به هر سمت آستین اضافه می کنیم تا 3 بار

بعد هر 10 رج 1 دانه به هر سمت آستین اضافه می کنیم تا 3 بار تا کل دانه ها به 70 دانه برسد و زمانی  که قد آستین به 43 سانتی متر رسید  حلقه آستین به این ترتیب کور می شود: ابتدا  4 +3 +2 +1 +1 دانه  در هر طرف رج های بعدی ابتدا 2 خط رکن بافته (4 رج همه از زیر) و کور حلقه را ادامه می دهیم.

ابتدا 2 رج ساده بافی و بعد 1 دانه از هر طرف کور کرده و کور یکی را تا 6 بار ادامه می دهیم بعد کور 2 تایی انجام می دهیم تا 6 دفعه و 10 دانه آخر را در یک رج کور میکنیم. (این نوع بافت آستین ترجمه ی ژورنال مربوط می باشد و غیر از متد کاری هنرکده می باشد )

کلاه:

برای بافت کلاه- دانه هایی که برای یقه جلو وپشت نگه داشته ایم را روی میل می گیریم و فاصله هایی که دانه ندارد را از لبه یقه دانه می گیریم تعداد دانه های گرفته شده روی میل تقریبا باید 90 تا 100 دانه باشد این دانه ها را تا 27 سانت می بافیم ودر حین بافت لبه هر طرف کلاه را هر 6 رج یک پیچ 4 تایی یا 6 تایی می زنیم (البته به صورت قرینه یکدیگر) بعد از بافت قد کلاه دانه ها را به 3 قسمت تقسیم می کنیم مثلا 100 دانه تقسیم بر 3 قسمت های کناری 33 دانه و قسمت وسط 34 دانه قرار می گیرد در رج روی کلاه بعد از 27 سانت  33 دانه کناری را می بافید و بعد 34 دانه قسمت وسط را بافته و دانه 34 را با دانه بعدی از زیر کور می کنیدو دانه های بعدی را نبافته, بر می گیرد و در این رج ( رج  پشت کلاه ) مجددا 33 دانه  بافته و دانه  34 و 30 را با هم از رو یکی می کنید و بر می گردید در این قسمت به بعد شما فقط قسمت وسط کلاه را بافته و در هر رج 1 دانه از دانه های کناری کم می شود تا جایی که از دانه های کناری کلاه فقط حاشیه آن که 6 دانه پیچ است باقی میماند در این رج دانه های وسط را در یک رج کور کرده و دانه های حاشیه که به صورت پیچ است را با همان بافت پیچ می بافیم و وقتی این بافت به اندازه لبه کور شده در آمد این 6 دانه هم کور می شود و همینطور 6 دانه پیچ قسمت دیگر به کلاه کور می شود و با یک دوخت ظریف به لبه کلاه دوخته می شود.

جیب جلوی لباس:

ما بین ستونی که از رو بافته شده را دانه می گیریم به این ترتیب که نخ را پشت لباس قرار می دهیم و قلاب را بین دانه از روی لباس به پشت لباس می بریم و از نخ پشت کار یک دانه بیرون می آوریم (40 دانه) برای شروع بافت ابتدا 3 دانه رو 34 دانه زیر و 3 دانه رو این بافت را تا 10 رج ادامه می دهیم و در آخر 2 خط رکن بافته  و دانه ها کور می کنیم و با دوگمه تزئینی لباس را کامل می کنیم . درزهای لباس را دوخته ,آستین را به بالا تنه وصل کنید و نخ های اضافی کار را با قلاب از بین دانه های پشت لباس رد کنید.

 آموزش بافتنی هنرکده آریانا دی وی دی دومیل یاوری سوئیشرت زنانه

ارسال شده در مورخه : پنجشنبه، 29 تير ماه، 1391 توسط admin  پرینت

مرتبط باموضوع :

 شال وکلاه اسپرت  [ شنبه، 12 مرداد ماه، 1392 ] 4103 مشاهده
 لباس زنانه  [ پنجشنبه، 10 مهر ماه، 1393 ] 1611 مشاهده
 شال  [ پنجشنبه، 2 مهر ماه، 1394 ] 1426 مشاهده
 آموزش شال ماری  [ يكشنبه، 17 ارديبهشت ماه، 1391 ] 5815 مشاهده
 زنانه  [ چهارشنبه، 12 آذر ماه، 1393 ] 1404 مشاهده
نام شما: hedie
ایمیل شما: hedieras@yahoo.com

در مورخه : يكشنبه، 28 آبان ماه، 1391توسط
(مشخصات کاربر hedie | ارسال پیغام شخصی)

طرح جالبیه ممنون

ارسال جوابیه ]

نام شما: Alena
ایمیل شما: Alena

در مورخه : يكشنبه، 14 مهر ماه، 1392
This piece was a liajefcket that saved me from drowning.
ارسال جوابیه ]

 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نام شما (ضروری): 
ایمیل شما (ضروری): 
نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]
امتیاز دهی به مطلب

انتخاب ها

 فایل پی دی اف فایل پی دی اف

 گرفتن پرينت از اين مطلب گرفتن پرينت از اين مطلب

 ارسال به دوستان ارسال به دوستان

 گزارش این پست به مدیر سایت گزارش این پست به مدیر سایت


اشتراک گذاري مطلب