هنرکده آریانا
طرح توری لباس

تاریخ : دوشنبه، 26 مرداد ماه، 1394   موضوع : آموزشها

برای بافت این توری شطرنجی
26 دانه سرانداخته چند رج ساده بافی کنید تا بتوانید طرح را راحتر ببافید
رج اول= قسمت رو بافی طرح شروع میشود
 
دانه اول را بگیرید+5 رو+(2 ژته+5 رو) پرانتز را تا اخر رج تکرار کنید
رج دوم= دانه اول+4زیر+(ژته رج قبل رها شود+2ژته بزنید+5زیر) پرانتز را 3 مرحله دیگر تکرار کنید+1زیر*
رج سوم= دانه اول+2رو+3تا یکی از رو+ (ژته ها رها+2ژته+3تا یکی از رو +2تایکی از رو) پرانتز را 2 مرحله تکرار کنید+ژته ها رها+2ژته+2تایکی از رو+3 رو
رج چهارم= دانه اول+3زیر+(ژته ها رها+2ژته+2زیر) پرانتز را 3 مرحله تکرار کنید+2 زیر
رج پنجم= دانه اول+ 3 رو+(ژته ها  رها+ با نوک میل سمت راست از روی بافت ، میل را از زیر ژته های رها شده ، پشت بافت ببرید و نخی که با ان میبافید را مانند دانه بگیرید و روی بافت بیاورید(*** در این مرحله  ژته های رها شده 4خط است***) بعد یک ژته بزنید و مجددا با نوک میل از زیر ژته ها یک دانه بگیرید یک ژته بزنید و مجددا یک دانه بگیرید  کلا با ژته ها روی میل 5 دانه بشود+1رو+2 ژته+ 1رو) پرانتز را 2 مرحله تکرار کنید+برای گل اخر بعد از اینکه 5 دانه را از زیر ژته ها در اوردید 4 دانه اخر را از رو ببافید
رج ششم= دانه اول +2زیر +2تایکی+3زیر( 2تا یکی جابجا+ژته ها رها+2ژته+2تایکی+3زیر) پرانتز را 2 مرحله دیگر تکرار کنید+3زیر
رج هفتم= دانه اول+7رو+( ژته ها رها+2ژته+5رو) پرانتز را 2 مرحله تکرار کنید+3رو
رج هشتم= دانه اول+دانه های زیر را ببافید ژته ها را رها کنید و 2 ژته بزنید تا آخر رج
رج نهم= دانه اول+ 5 رو+(2 تا یکی از رو+ژته ها رها+2ژته+3تایکی از رو) پرانتز را 2 مرحله دیگر تکرار کنید+5 رو
رج دهم= دانه اول+5 زیر( ژته ها رها+2ژته+2زیر) پرانتز را 2مرحله تکرار کنید+5 زیر
رج یازدهم= دانه اول+ 6 رو+ژته رها ومانند رج پنجم با نوک میل از زیر ژته های رها شده دانه میگیریم در این گل و همه گلهای بعدی ژته های رها شده 5 خط است+2 رو+و تکرار همین بافت تا اخر رج +دانه های اخر از رو
رج دوازدهم= دانه اول+ 4زیر +2ژته+ (2تا یکی+3زیر+2تا یکی جابجا+2ژته) پرانتز را 2مرحله دیگر تکرار کنید+6 زیر
برای ادامه بافت مدل این 12 رج را مرتب کنید 
(((((( البته در رج اول ژته که رها شود نداشتیم اما در مرحله تکرار بافت ژته برای رها شدن خواهید داشت))))))
 
منبع این مقاله : هنرکده آریانا

http://honarkadehariana.com/

آدرس این مقاله :
http://honarkadehariana.com/182/طرح-توری-لباس/