هنرکده آریانا
پاپوش

تاریخ : پنجشنبه، 2 مهر ماه، 1394   موضوع : پوشاک زنانه دومیل,آموزشها

 

پاپوش ساده
ملزومات 
کلاف به رنگ دلخواه 50 گرم
میل شماره 4  
( دانه ها برحسب هر 20 دانه 12 سانت گفته شده)
 51 دانه سرانداخته .2 رج کشباف 1زیر 1رو میبافیم.
رج بعد 25 دانه کشباف یک ژته یک دانه زیر یک ژته 25 دانه کشباف
رج بعد وهمه رجهای پشت تکراربافی
رج بعد 25 دانه کشباف 1 زیر 1ژته 1زیر 1ژته 1زیر 25 دانه کشباف ببافید
رجهای بعدی هم ب همین ترتیب ببافید و هر رج روی بافت یک دانه به زیر بافیها اضافه 
به همین ترتیب بافت را ادامه بدهید تا قد بافت ب انگشت ها برسه حدودا 9 الی 10 سانت
رج بعدی بافت بصورت ابری یا ساده بافی ادامه دهید تا به 3 دانه وسط برسید این 3 دانه را باهم یکی کنید وبقیه دانه ها را ببافید رج پست را ببافید و این بافت را 2 مرتبه دیگر تکرار کنید و کل دانه ها را کور کنید.
درز پشت وکف پا را بصورت سردوزی بدوزید.
برای زیباترشدن میتونید از انواع گلدوزی استفاده کنید
یاوری ؛ منصوره یاوری هنرکده آریانا پاپوش بافت دومیل پاپوش دومیل
منبع این مقاله : هنرکده آریانا

http://honarkadehariana.com/

آدرس این مقاله :
http://honarkadehariana.com/183/منصوره-یاوری:پاپوش/