هنرکده آریانا
شال

تاریخ : پنجشنبه، 2 مهر ماه، 1394   موضوع : لباس مردانه,شال و کلاه,آموزشها

 

بافت شال مارپیچ
ملزومات:
2کلاف 100 گرمی
میل شماره 3/5   4
48 دانه سرانداخته 
( تعداددانه هابایدمضربی ازشش باشد.)
 
**در این بافت دانه اول هم جزو مدل گفته شده**
 
رج اول : (سه تازیر ،سه تارو ) تاآخررج ادامه میدهیم . 
رج دوم وتمام رج های زوج دانه هاراهمانطورکه میبینیم میبافیم . 
رج سوم: مانندرج اول 
رج پنجم : یکی رو ( سه تازیر، سه تارو ) داخل پرانتز راتاآخررج ادامه میدهیم تاپنج دانه آخرسه تازیر دوتارو
رج هفت : مانندرج پنج 
رج نهم : دوتارو ، (سه تازیر ، سه تارو ) داخل پرانتزتاآخررج ادامه میدهیم ، چهاردانه آخر سه تازیر ،یکی رو 
رج یازده: (سه تارو،سه تا زیر) داخل پرانتزتاآخررج 
رج سیزده : یکی زیر ، ( سه تارو ،سه تازیر ) داخل پرانتزتا آخررج ، پنج دانه آخرسه تارو ، دوتازیر 
رج پانزده : دوتازیر ( سه تارو ، سه تازیر ) داخل پرانتزتا آخررج ، چها دانه آخر سه تا رو، یکی زیر 
رج هفده : مانند رج یک 
رج نوزده و بیست ویک : مانندرج پنج 
رج بیست و سه و بیست وپنج : مانندرج نه 
رج بیست وهفت و بیست ونه : مانندرج پنج 
رج سی ویک : مانندرج یک 
رج سی وسه : مانندرج پانزده 
رج سی وپنج : مانندرج سیزده 
رج سی وهفت : مانندرج یازده 
رج سی ونه : مانندرج نه 
رج چهل ویک و چهل وسه : مانندرج پنج 

 

این چهل وچهاررج را دوباره تکرار کنید.
یاوری منصوره یاوری هنرکده آریانا شال گردن مردانه بافت دومیل
منبع این مقاله : هنرکده آریانا

http://honarkadehariana.com/

آدرس این مقاله :
http://honarkadehariana.com/184/هنرکده-آریانا:--منصوره-یاوری:-شال-مردانه-دومیل/