هنرکده آریانا
کلاه

تاریخ : پنجشنبه، 9 مهر ماه، 1394   موضوع : شال و کلاه,آموزشها

 

ملزومات :

1 کلاف اسپرت  100 گرمی

میل شماره 4 .    4/5

 12 دانه سر انداخته 
رج اول _ 2 دانه ابری+1رو+6زیر+1رو+2دانه ابری
رج های پشت دانه های ابری را ابری ببافید و بقیه دانه ها همانطور که دیده میشود
رج سوم_ 2 دانه ابری+یک ژته +1دانه رو+6 زیر+ 1دانه رو +1ژته+2دانه ابری
رجهای پشت بافت ژته ها را بصورتی که سوراخ نیفته و ابری ببافید
 رج پنجم_3 دانه ابری+1رو+6 دانه زیر را بصورت پیچ چپ به راست ببافید+1رو+1ژته+3 دانه ابری
رج هفتم_ 4 دانه ابری+1ژته+1رو+6زیر+1رو+1ژته+4دانه ابری
( ژته ها به بافت ابری اضافه میشود و بافت پیچ هیچ تغییری نمیکند) 
این حالت بافت را ادامه میدهید تا تعداد دانه ها 40 بشود و هر 10 تای 12 رج 6 دانه وسط را پیچ بزنید
از این مرحله به بعد ژته ها دیگه به بافت ابری اضافه نمیشود.
 16 دانه ابری بافته میشود واین ژته ها در هر رج که اضافه میشود بصورت 2 دانه رو +3 دانه زیر بافته میشود وقتی دانه های 3زیر کامل شد بصورت مدل ناف لیلی بافته میشود
این حالت بافت هم تا جایی ادامه دهید تا دانه ها تقریبا 64 دانه بشود 
سه سانت بافت را بدون اینکه ژته اضافه شود میبافیم واز این مرحله به بعد بجای ژته زدن ((( در همان قسمتی که ژته زده میشد حالا کور میکنید)))
دانه ها را کور میکنیم تا کل مدل ناف لیلی و ابری هایی که اضافه شده کم شود و دانه ها بشود 12 دانه و این 13 دانه هم کور میشود
 
برای دانه گرفتن بالای کلاه
روی بافت سمت خودتان باشد از لبه بافت ( لبه بافت که بصورت هفتی یا گندمی میبینید هر کدام یک دانه بحساب میاید) تقریبا میتوانید36 دانه بگیرید حالا یکی کمتر یا بیشتر مهم نیست بستگی به رجهای بافت کلاه شما دارد
رج شروه بافت پشت بافت هستید
دانه اول را گرفته 3 دانه زیر +3 دانه رو ببافید تا اخر
رج بعدی روی بافت دانه های رو را بافته دانه های زیر را مدل ناف لیلی ببافید
رجهای پشت تکرار بافی است
رج بعدی از قسمتهای رو بافی یک دانه کور کنید و دانه های زیر را ببافید تا اخر
این حالت کور کردن را ادامه دهید تا دانه های رو کاملا کور شوند 
بعد کلا دانه ها دوتا یکی کنید یعنی
دانه اول و دوم را باهم از زیر ببافید و دانه سوم و چهارم را باهم از زیر ببافید دانه پنجم و ششم وهمینطور تا اخر
رج روی بافت کل دانه ها 3 تا یکی کنید یعنی
دانه اول و دوم و سوم را باهم از زیر ببافید و دانه چهارم و پنجم و ششم همینطور تا اخر
دانه های باقی مانده را کلا یکی کنید درز کلاه را بدوزید
مدل ناف لیلی
3 دانه از زیر 
دانه سوم را روی دو دانه اول بکشید و بعد دانه اول را از زیر ببافید یک ژته بزنید ودانه دوم را از زیر ببافید
رجهای دوم و سوم و چهارم را تکرار بافی کنید از رج اول تا چهارم را تکرار کنید
منبع این مقاله : هنرکده آریانا

http://honarkadehariana.com/

آدرس این مقاله :
http://honarkadehariana.com/187/کلاه/