هنرکده آریانا
پاپوش

تاریخ : جمعه، 13 آذر ماه، 1394   موضوع : پوشاک زنانه دومیل,آموزشها

پاپوش با دومیل

ملزومات: کلاف تیره 50 گرم  ،  کلاف روشن به اندازه چند رج 

میل شماره 3    ،  3/5 

 

 

 

هشتادوسه دانه سرانداخته پنج خط رکن ببافید و بعد هشت رج ساده که به دلخواه میتوانید چهار رج بافت را از رنگ دیگری بزنید.
رج بعدی روی بافت چهل ونه دانه ببافید ودودانه بعدی را باهم از زیر ببافید ( کور کنید) بقیه دانه ها را نبافته برگردید چهارده دانه از زیر ببافید و دو دانه بعدی را باهم از زیر ببافید(کور کنید) بقیه دانه ها را نبافید و برگردید مجددا چهارده دانه از زیر ببافید و دودانه باهم از زیر ببافید وبرگردید این پانزده دانه وسط را مرتب به همین روش ببافید تا از هر طرف بافت دوازده دانه کم شود البته توجه داشته باشید این دانه ها را باید بصورت رکن ببافید بعد یک رج کل دانه ها را ببافید ودر رج روی بعدی دوازده دانه ببافید و سی و پنج دانه کور کنید و دوازده دانه اخر را هم ببافید در رج بعدی دوازده دانه اول را ببافید بعد بیست دانه روی میل اضافه کنید و دوازده دانه اخر را هم ببافید این چهل وچهار دانه رادو الی سه سانت کشباف ببافید و کل دانه ها را کور کنید .درز کف و پشت پاپوش را بصورت سردوزی بدوزید.
 
 
هنرکده اریانا ، منصوره یاوری ، پاپوش ، اموزش دومیل ،
منبع این مقاله : هنرکده آریانا

http://honarkadehariana.com/

آدرس این مقاله :
http://honarkadehariana.com/191/منصوره-یاوری:پاپوش-،-بافت-دومیل/