هنرکده آریانا
ساق دست

تاریخ : جمعه، 2 بهمن ماه، 1394   موضوع : پوشاک زنانه دومیل,آموزشها

 

ساق دست 

ملزومات: 1 کلاف 100 گرمی

میل شماره 3 -  3/5 

هشتاد وهفت دانه سرانداخته

رج اول : همه دانه ها از زیر

رج دوم و تمام رجهای پشت دانه ها همانطور که دیده میشود بافته میشود.

رج سوم : دانه اول را گرفته + دودانه را باهم یکی کنید از زیر+یازده دانه از زیر+(سه دانه یکی کنید از زیر بصورت جابجا+یازده دانه از زیر) پرانتز را تکرار کنید تا سه دانه آخر میل+دو دانه یکی کنید از زیر بصورت جابجا+یک دانه زیر

رج پنجم: دانه اول را گرفته+دوتا یکی از زیر+نه دانه زیر +(سه دانه یکی از زیر بصورت جابجا+نه دانه زیر)پرانتز تکرار کنید تا سه دانه آخر میل+دوتا یکی از زیر بصورت جابجا+یک زیر

این حالت بافت که دانه ها کم میشود ادامه دهید تا فاصله کورها بشود پنج دانه و دانه ها بشود سی ونه 

بعد پنج رج کشباف ببافید و این بافت بگذارید کنار و یکی دیگه به همین شکل ببافید البته بدون رجهای کشباف.

 دومین قسمت وقتی رسید به سی ونه دانه برای اینکه دو تا چین روی هم وصل شود میتوانید از یک میل کمکی استفاده کنید و یک دانه از چین اول ویک دانه از چین دوم بگیرید واین کار را ادامه دهید تا تمام دانه ها در یک میل بصورت یکی در میان قرار بگیرد بعد رج اولی که شروع به بافت میکنید باید تمام دانه ها را دو تا یکی کنید (دانه اول و دوم باهم ببافید و دانه سوم و چهارم باهم ببافید همینطور تا دانه آخر)

بعد به اندازه پانزده سانت کشباف یکی زیر یکی رو ببافید و دانه ها را کور کنید.

دوتا یکی بصورت جابجا یعنی: دانه دوم را با دانه اول مثل پیچ جابجا کنید بعد دو دانه را از زیر باهم ببافید.

سه دانه یکی بصورت جابجا یعنی: دانه دوم و دانه اول را مثل پیچ جابجا کنید بعد این دو دانه را با دانه سوم باهم از زیر ببافید.

 

 

منصوره یاوری؛ هنرکده آریانا؛ ساق دست ؛ بافت دو میل ؛ آموزش بافتنی
منبع این مقاله : هنرکده آریانا

http://honarkadehariana.com/

آدرس این مقاله :
http://honarkadehariana.com/192/هنرکده-آریانا:--منصوره-یاوری:-ساق-دست--زنانه-دومیل/