هنرکده آریانا
ساق دست

تاریخ : سه شنبه، 6 بهمن ماه، 1394   موضوع : پوشاک زنانه دومیل,آموزشها

 

 

ساق دست

ملزومات: یک کلاف 100 گرمی 

میل شماره 3     3/5 

بافت ساق دست

ملزومات :یک کلاف صد گرمی

میل شماره سه یا سه و نیم

نود وپنج دانه سرانداخته

رج اول همه دانه ها از زیر

رج دوم و همه رجهای پشت دانه ها همانطور که دیده میشوند بافته میشوند

رج سوم: دانه اول+یک رو+دوتایکی از زیر+پنج دانه زیر+دوتایکی جابجا از زیر+(سه دانه رو+دوتایکی از زیر+پنج دانه زیر+دوتایکی جابجا از زیر) پرانتز تکرار کنید تا دو دانه آخر+دو دانه رو

رج پنجم : دانه اول+یک رو+دوتایکی از زیر+سه زیر+دوتا یکی جابجا از زیر+(سه رو+دوتایکی از زیر+سه زیر+دوتا یکی جابجا) پرانتز تکرار کنید تا دو دانه آخر+دوتا رو

رج هفتم : دانه اول+یک رو+دوتایکی از زیر+یک زیر+دوتایکی جابجااز زیر+(سه رو+دوتایکی از زیر+یک زیر+دوتایکی جابجا از زیر) پرانتز را تکرار کنید تادو دانه آخر +دو دانه رو

رج نهم: دانه اول+یک رو+سه تا یکی جابجا+(سه رو+سه دانه یکی جابجا) پرانتز تکرار کنید تا دو دانه آخر+دو رو

رج یازدهم :دانه اول +یک رو+یک زیر+(سه رو+یک زیر) پرانتز تکرار کنید تا دو دانه آخر+دو رو

رج سیزدهم تا بیستم تکرار بافی کنید

 رج بیست و یکم تمام دانه ها را از رو ببافید

از این رج به بعد ساده بافی کنید و هر دوسانت که بافتید یک دانه به اول رج ویک دانه آخر رج اضافه کنید تا ساق تنگ نشود.

ساده بافی به اندازه دلخواه ادامه دهید.

هنرکده آریانا، منصوره یاوری، اموزش دومیل ، ساق دست ، فانتزی
منبع این مقاله : هنرکده آریانا

http://honarkadehariana.com/

آدرس این مقاله :
http://honarkadehariana.com/193/منصوره-یاوری:پاپوش-،-بافت-دومیل-،-ساق-دست/