هنرکده آریانا
طرح توری لباس

تاریخ : شنبه، 1 اسفند ماه، 1394   موضوع : پوشاک زنانه دومیل,آموزشها

 

بافت توری

هر یک گل شامل 18 دانه میباشد

هر هجده ددانه یک گل است
رج اول: پنج زیر+ دوتایکی از زیر+یک زیر+دوتایکی جابجا از زیر+شش زیر+یک ژته+یک زیر+یک ژته
رج دوم: یک رو+توی ژته رج قبل دو دانه رو ببافید+یک رو+توی ژته رج قبل دو دانه رو ببافید+پنج رو+دوتایکی از رو+یک رو+دوتایکی جابجا از رو+چهار رو
رج سوم: سه زیر+دو تا یکی از زیر+ یک ژته+یک زیر+یک ژته+دوتایکی جابجا از زیر+چهار زیر+یک ژته+پنج زیر+یک ژته+یک زیر
رج چهارم: یک رو+توی ژته رج قبل دو دانه رو ببافید+پنج رو+توی ژته رج قبل دو دانه رو ببافید+سه رو+دو تایکی از رو+یک ژته+ژته رج قبل را رها کنید+یک رو+ژته رج قبل را رها کنید+یک ژته+دو تایکی جابجا از رو+دو رو
رج پنجم :  یک زیر+دو تا یکی+ژته رج قبل را رها کنید+یک ژته+یک زیر+ژته رج قبل رارها کنید+یک ژته+دوتا یکی جابجا از زیر+دو زیر+یک ژته+نه زیر+یک ژته+یک زیر
رج ششم: یک رو+توی ژته رج قبل دو دانه رو ببافید+نه رو+توی ژته رج قبل دو دانه رو ببافید+یک رو+دوتایکی از رو+ژته رج قبل را رها کنید+یک ژته+یک رو+یک ژته+ژته رج قبل را رها کنید+دوتا یکی جابجا از رو
رج هفتم : یک زیر+یک ژته+ژته رج قبل رارها کنید+ یک زیر + ژته رج قبل را رها کنید+یک ژته+شش زیر+دوتایکی از زیر+یک زیر+دوتا یکی جابجا از زیر+پنج زیر
رج هشتم : چهار رو+دوتایکی از رو+یک رو+دوتایکی جابجا از رو+پنج رو+توی ژته رج قبل دو دانه روببافید+یک رو+توی ژته رج قبل دو دانه رو ببافید+یک رو
رج نهم : یک زیر+یک ژته+پنج زیر+یک ژته+چهارزیر+دوتایکی+یک ژته+یک زیر+یک ژته+دوتایکی جابجا از زیر+سه زیر
رج دهم : دورو+دوتایکی از رو+ژته رج قبل را رها کنید+یک ژته+یک رو+یک ژته+ژته رج قبل را رها کنید+دوتایکی جابجا ازرو+سه رو+توی ژته رج قبل دو دانه رو ببافید+پنج رو+توی ژته رج قبل دو دانه از رو ببافید+یک رو
رج یازدهم : یک زیر+یک ژته+نه زیر+یک ژته+دو رو+دوتایکی+ژته رج قبل را رها کنید+یک ژته+یک زیر+یک ژته+ژته رج قبل را رها کنید+دوتا یکی جابجا از زیر+یک زیر
رج دوازدهم : دوتایکی از رو+ژته رج قبل را رها کنید+یک ژته+یک رو+ژته رج قبل را رها کنید+یک ژته+دوتا یکی جابجا از رو+یک رو+توی ژته رج قبل دو دانه از رو ببافید+نه رو+توی ژته رج قبل دو دانه از رو ببافید+یک رو
این دوازده رج را مرتب تکرار کنید.
منصوره یاوری ، هنرکده آریانا ، بافت مدل توری ، بافت دو میل ، توری با دومیل،
منبع این مقاله : هنرکده آریانا

http://honarkadehariana.com/

آدرس این مقاله :
http://honarkadehariana.com/197/منصوره-یاوری:-مدل-توری-،-بافت-دو-میل/