هنرکده آریانا
پاپوش

تاریخ : چهارشنبه، 5 آبان ماه، 1395   موضوع : پوشاک زنانه دومیل,آموزشها

 

پاپوش سه رنگ

این بافت را میتوان در دو حالت بافت.

جوراب در سه رنگ

این بافت را میتوان هم از قسمت مچ و هم از قسمت کف بافت آموزش مل از قسمت مچ است.

 

با رنگ مشگی به اندازه دور مچ دانه سرانداخته تقریبا شصت دانه 

دو الی سه سانت بافت رکن بافته رنگ طوسی را وصل کنید و سه خط رکن ببافید.

بعد دانه ها را به این صورت تقسیم کنید:

هجده دانه+ بیست وچهاردانه +هجده دانه

 

"بافت قسمت روی پا با رنگ زرد"

 

بیست وچهار دانه وسط را با رنگ زرد به این ترتیب ببافید:

دو رو+ چهار زیر+یک رو+چهار زیر+دورو+چهارزیر+یک رو+چهار زیر+دورو

و هر چهار رج طرح پیچ را روی چهار دانه از زیرها ببافید.

این بافت را دوازده سانت ادامه دهید.

 رنگ را عوض کنید و با رنگ طوسی دانه ها را با بافت ابری ادامه دهید و همان رج اول  هشت دانه در یک رج کور کنید.

دانه ها میشود شانزده دانه

و هر رج بافت یک دانه از آخر بافت کنار بگذارید تا ده دانه باقی بماند.

 

(مرحله بافت کناره جوراب)

با کلاف طوسی باید همه دانه های کنار گذاشته شده را ببافید .

 با کلاف طوسی از ابتدای دانه ها، "همان هجده دانه کنار گذاشته شده اول" شروع به بافت کنید بعد از لبه بافت زرد رنگ دانه بگیرید بعد قسمتی که با رنگ طوسی هر رج دانه کنار گذاشتید را ببافید بعد ده دانه پنجه راببافید و بهمین تربیت سمت دیگر را هم دانه بگیرید و همه دانه ها را چهار خط رکن ببافید.

 

(بافت قسمت کف جوراب)

باکلاف زرد شروع کنید و وقتی به سه دانه وسط رسیدید این سه دانه را با هم از زیر یکی کنید.

رج پشت را بافته رنگ مشگی را وصل کنید و مانند رنگ زرد به وسط بافت رسیدید سه تا یکی از زیر ببافید این دو رج زرد و مشگی را دو مرتبه دیگر تکرار کنید کلا دوازده دانه کم شده است.

با رنگ مشگی بافت را کور کنید.

درز کف جوراب و پشت جوراب را بصورت سردوزی بدوزید.

هنرکده آریانا، بافت دومیل ، پاپوش ، منصوره یاوری
منبع این مقاله : هنرکده آریانا

http://honarkadehariana.com/

آدرس این مقاله :
http://honarkadehariana.com/199/منصوره-یاوری:پاپوش-،-بافت-دومیل-،-ساق-دست/