هنرکده آریانا آمار بازديدصفحات اين سايت كلآ 2570540 بار نمايش يافته است . آذر 87

[ نمايش آمار تفصيلي ]


نمايشگرهاي اينترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 6.653 % (171040)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 9.647 % (247984)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 79.83 % (2052191)
 Opera: OperaOperaOpera 0.398 % (10238)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 0.000 % (16)
 Lynx: LynxLynxLynx 0.004 % (111)
 موتورهاي جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 2.163 % (55617)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 1.297 % (33343)


سيستم هاي عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 21.51 % (553046)
 Linux:LinuxLinuxLinux 7.962 % (204689)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 2.331 % (59937)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0.000 % (7)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 0.000 % (5)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 0 % (0)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 3.890 % (1)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 0 % (0)
 AIX:AIXAIXAIX 0 % (0)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 68.19 % (1752855)


آمار متفرقه

 كاربر عضو : 484
 نويسنده فعال : 1
 مطالب و مقالات موجود : 186
 موضوعات فعال : 10
 نظرات و پيشنهادات : 3272
 پيوندهاي موجود در بخش لينكها : 0
 شاخه هاي موجود در بخش لينكها : 0